keresés


Gy.I.K.

Vagyonkezelés
Hogyan bérelhetek bérlakást?
Bővebben

Hogyan bérelhetek bérlakást?

Bérlakás bérbevételére ki kell tölteni egy ajánlattételi nyomtatványt. Az adminisztráció díja bruttó 5.000,- Ft, mely az adatlap személyes leadásakor készpénzben fizetendő a Munkásotthon tér 1. szám alatt található ügyfélszolgálatunkon vagy átutálható a OTP 11741000-20171773 bankszámlaszámunkra, a közlemény rovatba fel kell tünteni: "lakásigénylés ügyintézési díj". Egészségügyi válsághelyzet esetén az ajánlattételi nyomtatvány, sárga csekkel együtt a Munkásotthon tér 1. szám alatti portán is elérhető, valamint kitöltés után ugyanitt le is adható.

A bérbevétel fajtái:

 • piaci alapú
 • szociális alapú
 • költség alapú.
Vissza
Melyik fajta bérbevételre adjak be ajánlatot?
Bővebben

Melyik fajta bérbevételre adjak be ajánlatot?

Piaci alapú/Költség alapú lakás bérbevételéhez:

 • ki kell tölteni az erre szolgáló nyomtatványt (piaci alapú vagy költségalapú), mellékelve a szükséges dokumentumokat (a költözők munkáltatói jövedelemigazolásai, utolsó 3 havi kifizetési bérjegyzékek vagy bankszámlakivonatok), és megfizetni az adminisztrációs díjat;
 • az igazolt nettó jövedelem alapján nem jogosult szociális alapú lakás bérbevételére;
 • az együtt költözők havi jövedelmének 50%-a fedezetet kell, hogy nyújtson a lakás havi lakbérére és a külön szolgáltatások egy hónapra eső díjára;
 • bérleti szerződés megkötésekor 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék fizetendő.

Megfelelő jövedelem és lakás esetén szerződés köthető. Az ajánlatot két évig tartjuk nyilván, azt követően meg kell újítani és ismételten megfizetni az adminisztrációs díjat.

Szociális alapú lakás bérbevételéhez:

 • ki kell tölteni az erre szolgáló formanyomtatványt, mellékelve a szükséges dokumentumokat (a költözők – mindenki – munkáltatói jövedelemigazolásai, utolsó 3 havi kifizetési bérjegyzékek vagy bankszámlakivonat), és megfizetni az adminisztrációs díjat;
 • a családban az egy főre jutó nettó jövedelem (Szja törvény szerinti adóköteles bevétel) nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegét, egyedülálló esetén annak háromszoros összegét ;
 • az együtt költözők havi jövedelmének 50%-a fedezetet kell, hogy nyújtson a lakás havi lakbérére és a külön szolgáltatások egy hónapra eső díjára;
 • kizáró ok a bérbevételnél: lakástulajdon, ingatlanban tulajdoni hányad, bérleti jog, haszonélvezeti jog;
 • érvényes ajánlat esetén az igénylő felkerül a soron következő névjegyzékre, mely egy évben kétszer (áprilisban és októberben) készül;

(Szociális igénylés esetén óvadékfizetés nincs.)

A jelenleg érvényes névjegyzéket itt találja.

Vissza
Mi minősül jövedelemnek?
Bővebben

Mi minősül jövedelemnek?

Jövedelemként a Személyi jövedelemadóról szóló hatályos törvényben megjelölt adóköteles bevétel vehető figyelembe. Nem adóköteles bevétel:

 • a családi pótlék
 • ápolási díj
 • nemzeti gondozási díj
 • hadigondozottak pénzbeli ellátása
 • életjáradék
 • aktív korúak pénzbeli ellátása
 • időskorúak járadéka
 • munkanélküliek jövedelempótló támogatása
 • a szociális segély
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 • nevelési díj
 • gyermeknevelési támogatás
 • gyermekgondozási segély
 • anyasági támogatás
 • rokkantsági járadék
 • vakok személyi járadéka
 • keresetkiegészítés
 • tartásdíj
 • ösztöndíj
 • költségtérítés
 • meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg
 • fogyatékossági támogatás

A hatályos Szja törvény szerint adóköteles bevétel a közfoglalkoztatási bér.

Vissza
Milyen időtartamra szól a bérleti szerződés?
Bővebben

Milyen időtartamra szól a bérleti szerződés?

A bérleti szerződés 1 éves időtartamra szól, mely meghosszabbítható további egy évvel abban az esetben, ha a bérlőnek sem bérleti, sem közüzemi díj hátraléka nem áll fenn.

Vissza
Meddig érvényes a szociális alapú ajánlatom?
Bővebben

Meddig érvényes a szociális alapú ajánlatom?

A szociális alapú bérbevételre vonatkozó ajánlat 2 évig érvényes, azt követően meg kell újítani. A megújítás módja újabb formanyomtatvány kitöltése és az adminisztrációs díj megfizetése.

Vissza
Hogyan tudom bérelni, megvásárolni a garázsom alatt lévő önkormányzati tulajdonú altalajt?
Bővebben

Hogyan tudom bérelni, megvásárolni a garázsom alatt lévő önkormányzati tulajdonú altalajt?

Garázs alatti altalaj bérbevétele, megvétele

Amennyiben Ön garázs felépítmény tulajdonosa, és az alatta lévő altalaj Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, abban az esetben az altalaj vonatkozásában bérleti szerződést kell kötni. Bérleti szerződés megkötését követően nyílik lehetőség az altalaj megvásárlására.

Erre vonatkozóan ki kell töltenie egy adatbejelentő lapot, ami alapján elkészítjük a bérleti szerződést, illetve igény szerint az adásvételre vonatkozó szerződést. A bérleti díjat a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága határozta meg a 13/2016.(V.24.) GVVIB számú határozattal. A vételár forgalmi értékbecslés alapján kerül megállapításra.

Adásvétel esetén a vevőnek a vételáron felül az alábbi díjakat kell megfizetnie:

 1. ügyintézési díj
  • 25.000 Ft + ÁFA - közös tulajdon esetén, ha a tulajdonosok száma kevesebb, mint 20
  • 30.000 Ft + ÁFA - közös tulajdon esetén, ha a tulajdonosok száma több, mint 20
 2. földhivatali eljárási díj 6.600,- Ft helyrajzi számonként (mely jogszabályi változás alapján módosulhat).

A díjak megfizetése esetén társaságunk vállalja az elővásárlási jogosultak megkeresését, ügyvéddel ellenjegyezteti az adásvételi szerződést, valamint eljár a földhivatalnál a tulajdonosváltozás bejelentése tárgyában. Amennyiben nem igényli, hogy társaságunk járjon el a fenti ügyekben, úgy Önnek kell gondoskodnia a szerződés ellenjegyzéséről, valamint a Körzeti Földhivatalnál a tulajdoni lapon történő átvezetésről. Adásvétel esetén társaságunk eljár az MNV Zrt-nél az elővásárlási jogról történő lemondás tárgyában, mivel 2012. január 1-jén hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, melynek 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a magyar államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Vissza
Mi a menete az elővásárlási jogról történő lemondásnak?
Bővebben

Mi a menete az elővásárlási jogról történő lemondásnak?

Elővásárlási jogról történő lemondás

Ingatlan vásárlása esetén előfordulhat, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapjára Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának elővásárlási joga van az ingatlanra. (Három fajta elővásárlási jog lehetséges: tulajdoni lapra bejegyzett elővásárlási jog, közös tulajdonból adódó és osztott tulajdonból adódó elővásárlási jog).

Ebben az esetben társaságunkhoz írásbeli kérelemmel kell fordulni az elővásárlási jogról történő lemondás miatt, mely kérelemhez csatolni szükséges az adásvételi szerződést vagy előszerződést, annak hiányában egy vételi ajánlatot, valamint az ingatlan tulajdoni lapját.

vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a vevő adatait (név, leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, stb.), a megvásárolni kívánt ingatlan címét, helyrajzi számát, az ingatlan vételárát, a vételár megfizetésének módját (készpénzben vagy átutalással, egy összegben vagy részletekben, a részletekben történő kiegyenlítés módját, stb.).

A fenti dokumentumok megléte esetén társaságunk előterjesztést készít Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságának soron következő ülésére. A bizottság határozatban rögzíti az elővásárlási jogról történő lemondást, mely alapján társaságunk kiadja az erre vonatkozó írásos dokumentumot.

Vissza
Hogyan bérelhetek rekreációs vagy kertművelési célú ingatlant?
Bővebben

Hogyan bérelhetek rekreációs vagy kertművelési célú ingatlant?

Hogyan bérelhetek rekreációs vagy kertművelési célú földingatlant?

Salgótarján város önkormányzatának vannak olyan ingatlanai, melyek hobbikertként, gyümölcsösként, esetleg hétvégi pihenőkertként használhatóak. Ezeket minősítésüktől függően rekreációs célú vagy kertművelési célú földingatlanoknak nevezzük.

A fenti típusú ingatlanok listáját itt tekintheti meg. Az ingatlancsoportok előtt lévő számra kattintva megtekinthető az adott rész térképe és táblázatban felsorolva láthatók a pilanatnyilag béreletlen parcellák azonosítói.

Amennyiben Ön rekreációs célú vagy kertművelési célú ingatlant szeretne bérelni, fel kell keresnie a Salgó Vagyon Kft. ügyfélszolgálatát, ahol információval szolgálnak a bérelhető földingatlanokról. Az Ön számára megfelelő földingatlan kiválasztása után a Salgó Vagyon Kft. ügyfélszolgálatán személyes iratai (személyi igazolvány, lakcímkártya) felhasználásával előkészítik az erre vonatkozó szerződést, amennyiben az Ön által bérelni kívánt  földingatlan területnagysága az 1 hektárt nem haladja meg, és a föld hasznait csak Ön és együttélő családtagjai szedik, és azok (pl. gyümölcs) nem kerülnek eladásra. Fontos feltétel, hogy földműves végzettségű személy rekreációs célú és kertművelési célú földingatlant nem bérelhet.

Pillanatnyilag az ügyfélszolgálaton való ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség!

A szerződés létrejötte után a bérlő köteles a földhasználat tényét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályán (Salgótarján, Május 1 út 41.) bejelenteni.

bérleti díj számlázása a szerződés időtartama alatt évente egyszer történik, minden év negyedik negyedévében. 2020. évben az éves bérleti díj bruttó 9 Ft/m2.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a földhasználati szerződés a használt ingatlan művelésének elmaradása, valamint a használati  díj meg nem fizetése esetén felszólítást követően azonnali hatállyal felmondható, és a haszonbér ingatlan harmadik személynek kiadható.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy haszonbér ingatlanokon építési engedély köteles építmények nem építhetők.

Vissza
Ki minősül földművesnek?
Bővebben

Ki minősül földművesnek?

Ki minősül földművesnek?

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvény 5.§-a szerint földműves:

Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

Vissza
Ki fizeti az eljárási díjakat?
Bővebben

Ki fizeti az eljárási díjakat?

Ki fizeti az eljárási díjakat?

2014 szeptember 1-től eljárási díj nincs, sem a Polgármesteri Hivatalnál a kifüggesztésre, sem a Földhivatalnál a földhasználat bejegyzésére. Ez jogszabályi változással módosulhat.

Vissza
Kinek van előhaszonbérleti joga?
Bővebben

Kinek van előhaszonbérleti joga?

Kinek van előhaszonbérleti joga?

Termőföld haszonbérletbe adása esetén előhaszonbérleti jog illeti meg a következő sorrendben:

-       a helyben lakónak minősülő volt haszonbérlő földművest,
-       a helyben lakónak minősülő szomszéd földművest,
-       a helyben lakó földművest,
-       a legalább 3 éve helyben lakó földművest.

 Fentiek miat az előhaszonbérleti jog érvényesítését a szerződés polgármesteri hivatalban való 15 napos kifüggesztésével teszik lehetővé. A kifüggesztés ingyenes.

A teljes szabályozás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvényben található. (46.§)

Vissza
Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3104 Salgótarján,Park út 12.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Vagyonkezelés
Cím: 3104 Salgótarján, Park út 12.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-166
  +36-20-426-6436
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
Bankszámlaszámaink
Számlakiegyenlítés, ügyintézési díj:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20171773
Óvadék:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20176125
közadat
SALGÓ VAGYON KFT. H-3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 12. Tel.: +36 (32) 700-108 Fax: +36 (32) 521-350 / Ł