keresés


Ingatlan értékesítés 2022-10-04

 

pályázati feltételek

 

 

Salgótarján, Csokonai út 69. szám alatti

(hrsz. 6051/1) ingatlan

értékesítése

 

 

 

 

Kiíró:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából

eljáró Salgó Vagyon Kft.

 

(3104 Salgótarján, Park út 12., tel: (32) 700-108)

 

 

Salgótarján, 2022. október 3.

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. június 28. napján megtartott ülésén döntött a természetben Salgótarján, Csokonai út 69. szám alatt található ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről nyílt pályáztatás útján 15.000.000 Ft induló vételáron.  A Közgyűlés 2022. szeptember 29. napján tartott ülésén módosította az ingatlan értékesítésére vonatkozó induló vételárat 12.000.000 Ft-ra, mivel a pályázat eredménytelenül zárult a 112/2022.(VI.28.) számú határozatban foglaltak alapján.

A 144/2022.(IX.29.) számú közgyűlési határozat alapján a pályázat kiírója ismételt felhatalmazást kapott a pályázati felhívás elkészítésére, annak közzétételére és az értékesítés lefolytatására.

 

 1. Az Ingatlan jellemzői

 

A Salgótarján, Csokonai út 69. szám alatt található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban Salgótarján 6051/1 hrsz-on felvett, 2529 m2 alapterületű, „kivett üzem” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában áll.

Az üzemi épületben az előző tulajdonos műanyag nyílászárók gyártását végezte. A gyártáshoz szükséges egyik gépsor a vagyonfelosztás során a Magyar Állam tulajdonába került. Az ingatlan önkormányzat általi birtokbavétel napján a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Adó- és Vámhivatal a gépsor elszállíttatásáról nem gondoskodott. Az ingóság a mai napig az épületben található. Az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa kizárta a nagyértékű gépsor raktározásával kapcsolatos felelőségét, melyet az ingóság tulajdonosa tudomásul vett. A pályázat kiírója felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy az épületben lévő nagyértékű gyártósor a hitelezői igény kielégítése során a Magyar Állam tulajdonába került, mely ingóság nem képezi a pályázati kiírásban szereplő ingatlan értékesítése esetén az adásvétel tárgyát.

A pályázati felhívásban szereplő ingatlan Salgótarján város déli részén, kertes családi házas övezetben, a Csokonai útról lecsatlakozó magán tulajdonban lévő Salgótarján 6051/3 hrsz-on nyilvántartott „b” alrészletként felvett út megnevezésű ingatlanról közelíthető meg. Az ingatlan állami, vagy önkormányzati tulajdonú közforgalom számára megnyitott útkapcsolattal nem rendelkezik, azonban a megközelítése a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban a Salgótarján 6051/3 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett átjárási szolgalmi jog által biztosított. Ezen útszakasz viszonylag keskeny, ezért a kamionnal történő teherszállítás nagyon nehézkes, vagy szinte megoldhatatlan.

 

Az ingatlanon az 1960-1970-es években épült egy földszintes épület. Az épület függőleges tartószerkezete hagyományos falazott, míg a magastető szerkezete fémrácsos tartóból készült. A tetőfedés hullámpalából készült. Az épület alapterülete kb. 550 m2. Az épület északi oldalán lévő toldás nincs feltüntetve a közhiteles térképi nyilvántartásban és a közműtérképen sem. Az épületben üzemcsarnok, iroda és szociális blokk (konyha, illemhely, öltöző, zuhanyzó) található.

 

A korábbi években az ingatlan gáz bekötése megtörtént, így az azon álló épület fűtése gáz energiával volt biztosított, mely fogyasztás mérése hitelesített mérőórával történt. Az épület korábbi tulajdonosa az elfogyasztott gázmennyiség után fizetendő díjat a szolgáltató felé nem rendezte, ezért a gázóra leszerelésre került.

 

Az ingatlan vízellátása a szomszédos Salgótarján 6051/3 hrsz-ú ingatlanon keresztül történt mindaddig, míg az épület vízvezetékrendszere üzemképes volt. Az épület vízfelhasználását almérővel mérték, mely a szolgáltató felé nem került bejelentésre. Miután az épület fűtetlenné vált, annak vízvezetékrendszere szétfagyott. Az ingatlan ivóvízvezetékre történő közvetlen rákötése nem történt meg, így birtokhatáron belül vízóraakna és fő mérő nem került elhelyezésre.

 

Jelenleg az épület áramellátása szívességi alapon a szomszéd épületből történik. Ez a vételezési lehetőség önálló mérőhelyként nem legalizálható, mivel méretlen vezetéket a szolgáltató magántulajdonon keresztül nem építhet ki a villamosenergia ellátásra vonatkozó előírásokra tekintettel, még úgy sem, hogy azon ingatlan tulajdonosa, melyet keresztezne az elektromos kábel, hajlandó lenne a szolgáltatóval szolgalmi jogot alapítani. A hatályos szabályozási terven jelölt másodrendű közlekedési terület kialakításához szükséges jogi rendezést követően az ingatlan áramellátása lég, vagy földkábel kiépítését követően biztosítottá válhatna. A pályázat kiírója tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy az ingatlan közvetlen áram ellátásához szükséges szolgáltató általi elektromos vezeték önkormányzati tulajdont képező Salgótarján 6050/1 (út) és 6050/2 (közterület) helyrajzi számú ingatlanokon keresztül történő kiépítésének lehetőségét az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel és a közterület tulajdonosával szükséges egyeztetni.

 

Az ingatlan szennyvízelvezetése közcsatornára való rákötéssel biztosított.

 

A fent részletezettek alapján az ingatlan részben közművesített és az azon álló épület közmű ellátása jelenleg megszűntnek tekintendő. Az épület hasznosítása esetén esetlegesen új közművek kiépítése vállhat szükségessé, amennyiben a Salgótarján 6051/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a korábban kialakult vételezéssel kapcsolatban nem születik egyezség. Az épület energiaellátását és vízfogyasztását mérő hitelesített órák felszerelését az érintett közműszolgáltatónál kell kezdeményezni.

 

Az ingatlant jelenleg a volt tulajdonos jogcím nélkül használja. Az üzem ingóságoktól való kiürítéséről a jogcím nélküli használó nem gondoskodott. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat azon tényről, hogy az ingatlan jogcím nélküli használatának megszüntetéséről és annak kiüríttetéséről az adásvétel napjáig az eladó nem fog intézkedni. Az ingatlanra vonatkozó adásvételi jogügylet megkötését követően vevő kötelessége lesz az érdekkörének megfelelően gondoskodni a jogcím nélküli használat megszüntetéséről, az ingóság kiürítéséről, a Magyar Állam tulajdonát képező nagyértékű gépsor tulajdonos részére történő átadásáról, vagy tárolásáról.

Az ingatlan adatai:

Címe:

3104 Salgótarján, Csokonai út 69.

Helyrajzi szám:

6051/1

Megnevezése:

kivett üzem

Területe:

2529 m2

Tulajdonos:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tulajdoni hányad:

1/1

Terhek, bejegyzések:

Szolgalmi jog

jogosult: TIGÁZ Földgázelosztó Zrt.

Vezetékjog

jogosult: TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. 317 m2 területre

Ingatlan közművesítettsége:

gáz, szennyvízcsatorna, csapadékvíz csatorna

szívességi alapon áram és víz

Az épület jelenlegi közműellátása:

elektromos áram szívességi alapon

Energetikai besorolása:

GG

 

 

Ingatlan övezeti besorolása:

Kereskedelmi, szolgáltató terület - Gksz 95005

Beépítési mód:

Zártsorú, homlokvonalon álló

Legkisebb telek méret:

1000 m2

Beépítési százalék max.:

A már kialakult adottságoktól függően kell megállapítani

Lekisebb zöldfelület:

A már kialakult adottságoktól függően kell megállapítani

Legnagyobb épület magasság:

9 m

 

A pályázat kiírója tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy az ingatlan tulajdonosa a pályázattal érintett ingatlanon létesített épület építészeti tervdokumentációjával nem rendelkezik. Továbbá arról, hogy az értékesítendő ingatlanon statikai, állékonysági, állapotfelmérési, épületdiagnosztikai, illetve létező vagy rejtett hibák felkutatására vonatkozó vizsgálatok nem készültek, kiíró ez irányú felelősségét kizárja.

 

Az ingatlan jelenlegi állapotában kerül értékesítésre, felújítása/korszerűsítése a nyertes ajánlattevő költsége, beleértve azon költséget is, mely az ingatlanban található, olyan ingóságok szeméttelepre történő elszállíttatására vonatkozik, amelyekre az ajánlattevőnek a későbbiekben nem lesz szüksége.

 

Kiíró tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az ingatlanra a Magyar Államnak elővásárlási joga van!

 

Az épületben található híddaru és gépsor a Magyar Állam tulajdonába került, így ezen tárgyi eszközök nem képezik az adásvétel tárgyát!

 

 

 1. Pályázati feltételek, a pályázati eljárás szabályai

 

A Salgótarján 6051/1 hrsz-ú ingatlanra a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által meghatározott induló vételár 12.000.000 Ft, azaz tizenkettőmillió forint. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVll. törvény 86. § (1) bekezdés j.) pontja értelmében az ingatlan vételára mentes az ÁFA alól.

 

Amennyiben a megajánlott vételár ezen minimális összeget nem éri el, az ajánlat érvénytelennek minősül!

 

Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet!

 

Az ajánlattevők ajánlataikat (pályázati adatlap) zárt borítékban, 2 példányban - amelyből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva, további példányt az eredetiről készült másolatban – nyújthatják be 2022. október 14. napján 12:00 óráig.

A pályázat benyújtása történhet:

-       személyesen a kiíró székhelyén (3104 Salgótarján, Park út 12. Titkárságán /Hétfőtől-Csütörtökig: 9:00 – 15:00, Péntek: 9:00 – 13:00/) zárt borítékban, a borítékon csak a vétellel megpályázott ingatlan címe szerepelhet:

3104 Salgótarján, Csokonai út 69. szám alatti ingatlan pályázata

-       postai úton tértivevényes küldeményként, a következő névre és címre:

SALGÓ VAGYON KFT.

(3104 Salgótarján, Csokonai út 69. szám alatti ingatlan pályázata)

Salgótarján

Park út 12.

3104

 

A személyesen benyújtott pályázat átvételi elismervénnyel (postai küldemény esetén tértivevénnyel) kerül átvételre.

 

Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a postai úton küldött ajánlatok beérkezési ideje megegyezik a pályázat leadási határidejével! A postai úton érkezett, határidőn túli pályázatokat kiíró nem fogadja be.

 

Egyéb tudnivalók az ingatlan értékesítésére benyújtott pályázattal kapcsolatban:

Pályázati adatlap kitöltésével természetes személyként, cégként, illetve egyéni vállalkozóként lehet ajánlatot tenni.

 

Amennyiben a pályázati adatlapot meghatalmazott írja alá, úgy köteles közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

 

Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatnak, a vezető tisztségviselő, aláírásra jogosult aláírási címpéldánya közjegyzővel hitelesített másolatának csatolása szükséges a nyomtatvány mellé.

 

A megkötendő adásvételi szerződésben alkalmazásra kerül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szabályai is, továbbá jogi személy pályázó esetén igazolnia kell, hogy a törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő letelt, és az a szerződés megkötéséig tart.

 

A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat bontását követő 15 munkanapon belül kerül sor. E határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra nyitva álló idő és azonos pályázati ajánlatok esetén az ártárgyalás (licit).

 

Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül, előre egyeztetett időpontban kerül sor átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.

 

Kiíró tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződés a Magyar Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozata kézhezvételének napján lép hatályba. Amennyiben az elővásárlásra jogosult Magyar Állam él elővásárlási jogával, úgy az adásvételi szerződés a Magyar Állammal kerül megkötésre.

 

A vételár megfizetése:

-          a szerződés hatálybalépéséről történő értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül egyösszegben banki átutalással.

 

Ajánlattevő kötelezettsége az adásvételi jogügyletet terhelő visszterhes vagyonátruházási illeték, a tulajdonjog bejegyzéséhez kapcsolódó földhivatali eljárási díj (a pályázati kiírás napján hatályos jogszabály alapján 6.600 Ft) megfizetésde. Az adásvételi szerződés bonyolítási díja 50.000 Ft + áfa, melynek megfizetése szerződéskötéssel egyidejűleg a kiíró házipénztárában készpénzzel vagy a kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741000-20171773-00000000 bankszámlaszámára történik.

 

Az ingatlan megtekintésére 2022. október 7. és 2022. október 11. napján 9.00 – 10.00 óra közötti időpontban van lehetőség.

Amennyiben az ajánlattevő a fent megjelölt időpontban az ingatlant nem tudja megtekinteni, abban az esetben az alábbi telefonszámon a helyiség megtekintésére időpont kérhető: +36-20/627-1619.

 

Az az ajánlattevő, aki a pályázat kiírásának időtartama alatt az ingatlan megtekintésével nem él, annak pályázatát kiíró érvénytelennek minősíti.

 

A benyújtott ajánlatnak tartalmazni kell a kiíró által közzé tett:

-          Pályázati adatlapot,

-          Általános nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell a pályázati feltételek megismerését és elfogadását, a kiíró tájékoztatásának tudomásul vételét, a vételár megfizetésének módját, a szerződés határidőn belül történő megkötését, illetve azt, hogy az ajánlat benyújtása az ingatlan részletes megtekintését követően történt meg,

-          Hozzájáruló nyilatkozat az adatkezeléshez,

-          Átláthatósági nyilatkozatot kizárólag jogi személy esetén,

-          gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány hiteles másolatának becsatolása

-          30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességről szóló igazolás (NAV és azon települési Önkormányzat részéről, ahol a tevékenységet végzi a pályázó)

 

A pályázat érvényességének feltételei:

-          a „Pályázati adatlap” pontos és olvasható kitöltése, eredeti aláírása

-          a szükséges dokumentumok csatolása

-          minimum az induló vételár megajánlása

 

 

Kizáró okok:

-          a pályázó lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik,

-          ha a pályázó gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási eljárás indult, végelszámolását kezdeményezte, illetve jogutód nélküli megszüntetése folyamatban van

-          a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. §-a alapján nem minősül átlátható szervezetnek

 

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazott szempontok:

-        a pályázati kiírásban szereplő ingatlanra nyújtott pályázati ajánlat (vételár).

 

A pályázatok felbontására a kiíró székhelyén 2022. október 17. napján kerül sor. A kiíró a bontás eredményéről az elbírálást követő 5 munkanapon belül telefonon és elektronikus úton értesíti a pályázókat. A pályázati elbírálás eredménye postai úton is megküldésre kerül.

 

Amennyiben a kiíró a bontás eredményeképpen azt állapítja meg, hogy az ajánlatok közül nem választható ki egyértelműen a legkedvezőbb ajánlat, mert két vagy több azonos ajánlat érkezett, ártárgyalás (licitálás) kiírására kerül sor, melyről annak időpontja előtt legalább 5 munkanappal értesíti az érintett ajánlatok benyújtóit telefonon és elektronikus úton.

Az ártárgyaláson a pályázók ajánlataikat módosíthatják azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthető, és az ajánlatnak továbbra is meg kell felelnie a pályázati kiírásban rögzített valamennyi feltételnek. Az ártárgyaláson az ajánlatottevő személyesen vesz részt, azon a licit lépcső 100.000 Ft. Az ártárgyalás lezárását követően a pályázatok rangsorolására kerül sor.

 

A kiíró hiánypótlást előírhat!

 

A kiíró jogosult az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben

-        nem érkezett pályázati ajánlat,

-        kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,

-        egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, vagy egyik ajánlat sem érte el a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott minimális értékesítési árat,

-        a kiíró egyéb, rajta kívül álló okok miatt az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

 

A kiíró felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő jelen kiírásban előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a vételárat határidőre nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön adásvételi szerződést, amennyiben az megfelel a pályázati feltételeknek.

 

A pályázat benyújtásával az ajánlattevő elfogadja a jelen pályázati feltételeket, és vállalja az abban foglalt kötelezettség teljesítését; továbbá tudomásul veszi, hogy ajánlata kidolgozásával felmerült költségek őt terhelik, azokat a kiíróra nem háríthatja.

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot a pályázat – indoklás nélkül történő – eredménytelenné minősítésére.

 

További információ a Salgó Vagyon Kft. vagyonkezelési divízió osztályán a 32/700-108 (723. mellék) telefonszámon, illetve a +36-20/627-1619 titkársági mobilszámon szerezhető be.

 

Salgótarján, 2022. október 3.

 

Méhes András

ügyvezető igazgató


Megjelenik 2022.10.04. - 2022.10.15.
Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3104 Salgótarján,Park út 12.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Vagyonkezelés
Cím: 3104 Salgótarján, Park út 12.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-166
  +36-20-426-6436
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
Bankszámlaszámaink
Számlakiegyenlítés, ügyintézési díj:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20171773
Óvadék:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20176125
közadat
SALGÓ VAGYON KFT. H-3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 12. Tel.: +36 (32) 700-108 Fax: +36 (32) 521-350 / Ł