Az összes cookie elutasítása!
Az összes cookie engedélyezése!
keresés


ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Info tv.) foglaltak végrehajtása új szabályozás alkotását tette indokolttá. A szabályozás biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, közzétételét, megváltoztatását, valamint biztosítja a közérdekű adatok nyilvánosságát.

Adatvédelmi szempontból a Szabályzatnak a fokozott biztonsági (IV-F) osztály követelményeinek kell megfelelni, amely szerint a szolgálati titok, valamint a nem minősített adatok közül a különleges személyes adatok, nagy tömegű személyes adatok, banktitkok, közepes értékű üzleti titkok feldolgozására, tárolására is alkalmas legyen a rendszer biztonsági osztálya. Jelen Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel készült. A Szabályzat átfogó módosítására a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Európai Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) hatályba lépése, valamint az Info tv. átfogó módosítása miatt került sor.

 

I. A szabályozás célja és hatálya

 

A szabályozás célja, hogy a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban. Salgó Vagyon Kft.) által kezelt személyes adatok biztonságának kialakítása érdekében meghatározza, és egységes keretbe foglalja azokat az eljárási követelményeket, melyeket a Salgó Vagyon Kft. valamennyi alkalmazottjának – a rá vonatkozó mértékben – ismernie, és a biztonsági követelmények érvényesítése érdekében alkalmaznia kell.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Salgó Vagyon Kft-nél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi alkalmazottra, szervezeti egységre. A Szabályzatban előírtak betartásáért hatás- és jogosultsági körére vonatkozóan minden érintett alkalmazott felelős; ellenőrzése az ügyvezető igazgató feladata. A Szabályzat előírásait minden személy a szakmai feladatköréhez szükséges mértékben köteles megismerni, a vonatkozó előírásokat betartani és betartatni. A Szabályzat egyes előírásait, a munkavégzéséhez szükséges mértékben, minden munkaviszonyban, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló foglalkoztatottal ismertetni kell. A Szabályzat előírásait megszegőkkel, illetve a jelentési kötelezettséget elmulasztókkal szemben, a hatályos törvényeknek, rendeleteknek és belső szabályoknak megfelelően jogszerű felelősségre vonást kell alkalmazni.

A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Salgó Vagyon Kft. székhelyére (3104 Salgótarján, Park út 12.), ügyfélszolgálati irodájára (3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.), minden munkaterületére, valamint telephelyére (3100 Salgótarján, Salgó út 52.), valamennyi alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.

Az adatkezelés megkezdése előtt meg kell határozni egy határidőt, illetve eseményt, amely eltelte után az adatokat törölni kell (időbeli hatály).

II. Az adatkezelő megnevezése

 

A szabályzat kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: SALGÓ VAGYON SALGÓTARJÁNI ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELŐ ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (röviden: SALGÓ VAGYON KFT.)

Székhely: 3104 SALGÓTARJÁN, MUNKÁSOTTHON TÉR 1.

Cégjegyzékszám: 12-09-001893

Adószám: 11202749-2-12

Képviselő: Méhes András ügyvezető

Telefonszám: +36-32/700-108

Fax: +36-32/521-350

E-mail cím: titkarsag@svagyon.hu

Honlap: www.svagyon.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

III. Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően az érintettek számára elérhetővé kell tenni az adatfeldolgozók megnevezését és elérhetőségét, melyet jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

IV. Értelmező rendelkezések

 

 1. 1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

1.a azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. 2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 2. 3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

3a. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

3b. biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

3c. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 1. 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 2. 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 3. 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 4. 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 5. 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

8a. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

 1. 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

10a. közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;

10b. nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak alárendelt szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

13. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

14. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

15. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

17. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

18. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

 

 

 

20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

21. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

22. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

23. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

24. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

25. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

26. álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

 

V. A személyes adatok kezelésének alapelvei

 

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (célhoz kötöttség). A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (adattakarékosság, korlátozott adattárolhatóság). A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság).

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vétlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát (integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság).

 

Az adatkezelés célja: a Salgó Vagyon Kft. munkavállalóinak, ügyfeleinek és partnereinek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a távhő közszolgáltatási és egyéb szerződéses jogviszonyok figyelemmel kísérése, nyilvántartása, megkeresések kezelése, szükség esetén a követelés behajtása érdekében jogi eljárások kezdeményezése.

 

Az adatkezelés jogalapja és általános feltételei:

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)       azt törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b)      az a) pontban meghatározottak hiányában az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c)       az a) pontban meghatározottak hiányában az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d)      az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

 1. 1. Az adatkezelés jogalapja:

-          személyügyi adatkezelés tekintetében a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10-11. §-a

-          a távhőszolgáltatási tevékenység tekintetében kötelező adatkezelés jogszabály alapján:

 • a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006. (IX.14.) rendelete
 • a telefonos ügyfélszolgálat tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B.§ (3) bekezdése

-          önkormányzati vagyonkezelés (lakás és nem lakás célú ingatlanok bérbeadása, haszonbér, földbér, ingatlan üzemeltetés) tekintetében kötelező adatkezelés jogszabály alapján

 • a 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről, az 1993. évi LXXXVIII. törvény a lakások és helyisége bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, a Salgótarján Város Önkormányzata Képviselő Testületének 36/1993.(XII.20.) sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról

-          egyéb szerződéses jogviszonyban szerződéses kötelezettség alapján.

A Salgó Vagyon Kft-nél adatkezelést végző alkalmazottak és megbízási jogviszony alapján adatkezelést végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

 

 1. 2. A személyes adatok köre:

-          munkaviszonyban munkavállalói (esetlegesen hozzátartozói) személyes adatok

-          a távhőszolgáltatási tevékenység tekintetében a természetes személy vezetékneve, keresztneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, vevőazonosítója; a felhasználási helyre, fogyasztásra, számlázásra és díjfizetésre vonatkozó adatok;

-          önkormányzati bérlakások és egyéb ingatlanok kezelése tekintetében a természetes személy bérlő vezetékneve, keresztneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, vevőazonosítója, az ingatlan címe, egyéb jellemzői, a közszolgáltatási mérőórák adatai, a bérleti jogviszony adatai (időtartama, bérlőkijelölés adatai), számlázásra, díjfizetésre vonatkozó adatok; a lakásbérlemények tekintetében a bérlővel együtt költöző személyek neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme;

-          a kapcsolattartás érdekében levelezési, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím

-          egyéb szerződéses jogviszonyban: a fentieken túl a szerződés teljesítése érdekében adószám, társadalombiztosítási jel, bankszámlaszám.

 

 1. 3. Az adatkezelés időtartama:

A szerződéses jogviszony fennállásának időtartamára, a szerződés hatályba lépésétől annak megszűnéséig, illetőleg esetlegesen a megszűnést követően a követelés, jogi igény érvényesítése érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti általános elévülési ideig (5 év). Fogyasztóvédelmi, munkaügyi, számviteli, adózási jogszabályok figyelembe vételével az ott előírt őrzési kötelezettség időtartama.

 

 1. 4. Az adattovábbítás feltételei

Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó az adattovábbítást megelőzően megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét. Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a személyes adatok hiányosak, pontatlanok vagy nem naprakészek, kizárólag abban az esetben továbbíthatók, ha

-          az az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges,

-          az adattovábbítással egyidejűleg tájékoztatja a címzettet az adatok pontosságával, teljességével és naprakészségével összefüggésben rendelkezésre álló információkról.

 

VI. Személyügyi adatkezelések

 1. 1. Munkavállalói adatkezelés

 

A munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbiak szerint jár el a Társaság:

 

A munkavállalók személyi adatai csak a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10-11. §-ában foglaltakra tekintettel kezelhetők.

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek, és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

Adatkezelés célja: a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése.

 

A kezelt adatok köre: A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név

2. születési név,

3. születési helye és ideje,

4. anyja neve,

5. lakcíme, tartózkodási helye

6. állampolgársága,

7. adóazonosító jele,

8. TAJ száma,

9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

10. telefonszám,

11. e-mail cím,

12. személyi igazolvány száma,

13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

14. bankszámlaszáma,

15. nyilvántartási kód (partnerkód, ügyfélazonosító)

16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

17. munkakör,

18. iskolai végzettség, szakképzettség,

19. fénykép,

20. önéletrajz,

21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,

22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága,

23. a munkavállaló munkájának értékelése,

24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

25. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,

26. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

27. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok;

28. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera által rögzített adatok.

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvében meghatározott jog vagy kötelezettség teljesítése céljából kezeli.

 

Adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény Mt. 10 § (1) és (3) bekezdés, a munkajogviszonyt létesítő szerződés

 

Adattárolás ideje:

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 5 év.

Kivételek:

-            a nyugdíjjogosultság megállapításához szükséges, a jogviszony igazolására szolgáló adatok szükség szerint, de legfeljebb 50 évig tárolhatók;

-            a kamerával készült képfelvétel tárolási ideje – felhasználás indokoltsága hiányában – 3 munkanap;

-            amennyiben jogszabályi előírás kötelezően a fentiektől eltérő tárolási időt határoz meg, úgy az az irányadó.

A tárolás időtartamának meghatározásánál a munkáltató figyelembe veszi a vele szemben indítható esetleges ellenőrzések, hatósági, bírósági, egyéb eljárások fajtáit, az azokra vonatkozó jogérvényesítési, elévülési határidőket.

 

A munkaviszonnyal összefüggésben beszerzett harmadik személy adatai (hozzátartozók) a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők (pl. pótszabadság, családi adókedvezmény).

Az álláskeresés céljából benyújtott önéletrajzban foglalt személyi adatok esetén vélelmezni kell, hogy annak benyújtója az adatkezeléshez hozzájárult.

 

A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett adatkezelések során minden esetben be kell szerezni az érintett kifejezett hozzájárulását, az adatkezelés jogalapjának, céljának és várható időtartamának megjelölésével.

A Társaság meghatározott munkakörökre jogszabályi előírás vagy egyéb jogviszony teljesítésének érdekében jogosult arra, hogy olyan munkavállalót alkalmazzon, aki erkölcsileg megfelel az elvárásainak, ezért a felvételt hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötheti. A hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrzését a bér- és munkaügyi csoportvezető végzi, ő ellenőrzi az erkölcsi bizonyítvány:

- érvényességét (kiállításának dátumát, okmány számát és a kérelem azonosítóját), illetve

- annak tartalmát.

A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolható a büntetlen előélet, továbbá azon tény, hogy a kérelmező nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy mely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

A Társaság előzetesen tájékoztatja az érintettet, hogy a bűnügyi személyes adat kezelésének célja az adott munkakörre való érdemesség eldöntése, így ezen adatot csak a cél megvalósulásáig, a döntésig kezeli a társaság.

A Társaság csak az adott, konkrét munkakör feltételeként köti ki a büntetlen előéletet (akik pénzkezeléssel foglalkoznak, utalványozási, szerződéskötési vagy aláírási joggal rendelkeznek, vagy rendszeresen nagy értékű vagyontárgyakat kezelnek, esetleg olyan jogosultsággal férnek hozzá a kulcs informatikai rendszerekhez, amelynek a visszaélésszerű gyakorlása a munkáltató jelentős vagyoni érdeksérelmével járna).

A munkára való jelentkezés során az adatok a döntési jogkörrel rendelkező személyhez kerülnek. A munkakörre való alkalmasság elbírálása az Ügyvezető igazgató, illetve helyettese vagy az érintett szervezeti egység vezetőjének a hatáskörébe tartozik. Az adatokhoz az itt megjelölteken kívül senki sem férhet hozzá, így a Társaság más munkavállalója vagy egyéb, a társasággal más jogviszonyban álló személy azokat nem ismerheti meg. A munkakörre való alkalmasságról döntő vezetőhöz az összes adatnak el kell jutni.

A meghatározott munkakörre vonatkozó munkaviszony létesítése során az érintett bemutatja érvényes erkölcsi bizonyítványát, melyről a Társaság nyilvántartást vezet.

A Társaság az alábbi adatokat a munkaviszony fenntartásához szükséges adatokkal együtt, azonos tárolási módon és tárolási határidővel rögzíti:

- erkölcsi bizonyítvány kiállításának dátuma,

- erkölcsi bizonyítvány okmányszáma,

- erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója.

Ezen adatok a törvény szerint nem számítanak különleges személyes adatnak, mert nem bűnügyi személyes adatok. Ezen adatok alapján a KEKKH rendszerében utólag minden, 2013. január 1-je után kiállított erkölcsi bizonyítvány valódisága és tartalma ellenőrizhető. A Társaság sem a felvételi eljárás során, sem a munkaviszony kapcsán nem tárol erkölcsi bizonyítványt, sem az erkölcsi bizonyítványról való bármilyen másolatot.

Abban az esetben, ha a munkára jelentkező érintett nem kerül kiválasztásra, úgy az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos adatait a Társaság haladéktalanul törli a kiválasztási folyamat végeztével.

Amennyiben a jövőben olyan munkakörre történő jelentkezéshez használja fel a Társaság az érintett adatait, ahol az érintettnek tiszta erkölcsi bizonyítványra van szüksége, úgy az érintettet ismét egy érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatására kérheti fel.

 

 

 1. 2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

 

A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye és az ehhez szükséges feltételek.

 

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

 

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját a munkáltató nem ismerheti meg.

 

A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 5 év.

 

 

 1. 3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje és helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím.

 

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törölni kell. Törölni kell annak az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

 

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési cél elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

 

VII. szerződésen alapuló adatkezelés

 

 1. 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói-, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 8 év.

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 

 1. 2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

 

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással, ügyintézéssel megbízott munkavállalói.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

 1. VIII. jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

 

 1. 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: a vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 1. 2. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig. A részletszabályozás a Társaság SZ 03 Iratkezelési Szabályzatában található.

 

A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.

 

 1. 3. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából az ingatlanvagyon kezeléséhez kapcsolódóan kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges  tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát,  a bemutatott okiratok másolatát.

 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság vagyonkezeléshez kapcsolódó ügyintézését ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§(2))

 

IX. Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre (természetes személy neve, e-mailcím, telefonszám, számlázási név, cím, adóazonosító jel, adószám) és az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, a távhő közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelése a fogyasztóvédelmi törvény előírásai szerint, a Társaság Üzletszabályzatában található folyamat szerint.

 

Az érintettek köre: panasszal élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 5 év.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon fogadja Társaságunk:

-                     postai úton a 3104 Salgótarján, Park út 12. címen,

-                     e-mail útján a ugyfelszolg@svagyon.hu vagy fogyved.referens@svagyon.hu e-mail címen,

-                     telefonon a +36-32/700-108 számon.

 

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. A személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Az érintett köteles a személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a beérkezett panaszt.

 

X. Az érintett jogai

 

 1. Az érintettet megillető jogosultságok

 

 1. előzetes tájékozódáshoz való jog az adatkezelés megkezdését megelőzően;
 2. hozzáféréshez való jog: az érintett kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére kell bocsátani;
 3. helyesbítéshez való jog: az érintett kérelmére – vagy az adatkezelő/adatfeldolgozó saját észlelése alapján – az adatkezelő az érintett személyes adatait helyesbíti vagy kiegészíti;
 4. adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérelmére az adatkezelő az adatkezelést korlátozza;
 5. törléshez való jog: haladéktalanul törölni kell az érintett személyes adatait, ha

a)       az adatkezelés jogellenes, így különösen ha

-        a személyes adatok kezelésének alapelveivel ellentétes,

-        az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok további kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához már nem szükséges,

-        az adatkezelés időtartama eltelt,

-        az adatkezelés jogalapja megszűnt és nincs másik jogalapja;

b)      az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta és kéri személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés a IV. fejezet 1. pont a)-c) pontjain alapul;

c)       az adatok törlését jogszabály, EU jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vagy bíróság elrendelte, vagy

d)      az adatkezelés időtartama eltelt.

(A továbbiakban a jogszabály, EU jogi aktusa együttesen: előírás.)

 

 1. Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása – az adatkezelő/adatfeldolgozó kötelezettségei

 

 1. Társaságunk köteles az érintett részére bármely értesítést, tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíteni,
 2. az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálni, és a döntésről írásban – esetlegesen az érintett kifejezett kérelmére elektronikus úton – értesíteni.

Az adatkezelő a fentieket ingyenesen látja el, kivéve, ha az érintett folyóévben ismételten kérelmet nyújt be, és az adatkezelő a személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését vagy korlátozását jogszerűen mellőzi. Ebben az esetben az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségek megtérítése követelhető az érintettől.

 1. Az érintett előzetes tájékozódáshoz való jogának érvényesülése érdekében az adatkezelő/adatfeldolgozó az adatkezelés megkezdése előtt vagy az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja

-        az adatkezelő/adatfeldolgozó nevét és elérhetőségét,

-        az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét,

-        a tervezett adatkezelés célját,

-        az érintettet megillető jogok és érvényesítésük módjának ismertetését;

-        tájékoztatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról,

-        az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározásának szempontjáról,

-        az adattovábbítás lehetséges címzettjeiről,

-        a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és az adatkezelés körülményeivel összefüggő egy érdemi tényről.

A Salgó Vagyon Kft. a lakossági ügyfelek nagy létszámára tekintettel, tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót tesz közzé a honlapján, illetve az ügyfélszolgálaton. (5. sz. melléklet)

 1. Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesülése érdekében, az érintett kérelmére az adatkezelő köteles tájékoztatást adni, hogy az adatkezelést maga vagy megbízásából adatfeldolgozó kezeli-e, illetőleg megadja a 3. pontban foglalt információkat.
 2. Az érintett helyesbítéshez való jogának érvényesülése érdekében az adatkezelő/adatfeldolgozó a saját észlelése alapján, de különösen az érintett kérelmére – indokolt esetben - elvégzi a kezelt adatok helyesbítését, kiegészítését, kivéve, ha a pontos, helytálló és hiánytalan adat nem áll a rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az érintett által rendelkezésre bocsátott adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
 3. Ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát, hiánytalanságát, és az adatok pontossága, helytállósága, hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, az érintett adatkezelés korlátozásához való jogának érvényesülése érdekében az adatkezelő a kétség tisztázásának időtartamára az adat tárolására korlátozza az adatkezelési műveleteket. A tároláson túl egyéb adatkezelési művelet akkor végezhető, ha az az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából, vagy előírás szerint történik.
 4. Az adatkezelő az érintett törléshez való jogának érvényesülése érdekében, az V. fejezet 1. pontjának 5. alpontjában fennálló körülmények esetén haladéktalanul törli az érintett kezelt személyes adatait.
 5. Az érintett helyesbítésre, kiegészítésre, törlésre irányuló kérelmének elutasítása esetén az adatkezelő köteles az érintettet haladéktalanul, írásban tájékoztatni az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, az érintettet megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról.
 6. Amennyiben az adatkezelő az érintett személyes adatait helyesbíti, kiegészíti, törli vagy az adatok kezelését korlátozza, az intézkedés tényéről és tartalmáról értesíti mindazon adatkezelőket/adatfeldolgozókat, akiknek az intézkedést megelőzően az adatot továbbította.
 7. Az érintett az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából a Hatóságnál

a)    vizsgálatot kezdeményezhet, ha az adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy a kérelmét elutasítja,

b)    adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint az adatkezelő/adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat.

 1. Az érintett bírósághoz fordulhat az adatkezelővel/adatfeldolgozóval szemben, ha megítélése szerint az adatkezelő/adatfeldolgozó az adatkezelést az előírások megsértésével végzi. Az adatkezelőt/adatfeldolgozót terheli a bizonyítási kötelezettség, hogy az előírásoknak megfelelően végzi az adatkezelést. A per lefolytatására az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék az illetékes, aki soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő/adatfeldolgozó az előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő/adatfeldolgozó az előírások megsértésével más személyiségi jogát megsérti, a sérelmet szenvedett sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő mentesül a kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a jogsérelmet adatkezelési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatfeldolgozó mentesül a kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az adatkezelési műveletek során az előírások szerinti kötelezettségének, illetőleg az adatkezelő utasításainak betartásával járt el.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kárért egyetemlegesen felel, illetőleg a sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem kell sérelemdíjat fizetni, ha a kár a károsult, a jogsérelem a sérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyos gondatlan magatartásából származott.

 

XI. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A Salgó Vagyon Kft. számítástechnikai rendszerei, nyilvántartásai és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a szerverén találhatók meg.

 

A Társaság a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésekről, adatvédelmi incidensekről, valamint az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről a GDPR és az Info tv. rendelkezéseinek szem előtt tartásával (a nyilvántartásban rögzített információk köre, körülmények) nyilvántartást vezet.

A Salgó Vagyon Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése biztosított;
  • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

A Salgó Vagyon Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendően a Salgó Vagyon Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az elektronikus adatvédelemmel kapcsolatosan részletes szabályozást a Salgó Vagyon Kft. Számítástechnikai Védelmi Szabályzata ad. (SZ 04)

 

XII. Kamerás megfigyelés

 

A Salgó Vagyon Kft. Salgótarján, Munkásotthon tér 1. sz. alatti telephelyén (Ügyfélszolgálati iroda) kamerás megfigyelő rendszer működik.

Az adatkezelés célja: az irodaház, illetve az ahhoz tartozó parkoló kamerás megfigyelése az élet és a testi épség, valamint a vagyonvédelem biztosítása céljából.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek – a megfigyelt területre való belépéssel kifejezett – hozzájárulása, valamint a Salgó Vagyon Kft. mint üzemeltető azon jogos érdeke, hogy az irodaházba belépő személyek tevékenységét – vagyon- és személyvédelmi megfontolásokból – figyelemmel kísérje, esetleges jogsértő tevékenységüket bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítani tudja.

 

A kezelt adatok köre: az érintett képmása.

A rögzített adatok tekintetében a Salgó Vagyon Kft. feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói üzemeltetik a kamerákat, és rendelkeznek hozzáféréssel a rögzített felvételekhez. Társaságunk e tevékenysége során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével – nem továbbítja.

Az adatok rögzítése a Salgó Vagyon Kft. által üzemben tartott informatikai eszközökön, jelszóvédett hozzáférésű, csak a jogosultsággal felruházott munkavállaló által hozzáférhető felületen történik.

Az adatkezelés időtartama: a felvételek általában a rögzítés időpontját követő harmadik munkanap végéig törlésre kerülnek. Amennyiben ezen időtartam alatt akár a felvételek ellenőrzése során, akár más forrásból a Salgó Vagyon Kft. olyan bűncselekményről, szabálysértésről vagy egyéb jogsértésről szerez tudomást, amelyek bizonyítására a kamerafelvétel alkalmas, akkor a felvételt mindaddig kezeli, amíg

a) a jogsértés megállapításával kapcsolatos bírósági vagy hatósági eljárás jogerősen le nem zárult, vagy

b) az arra jogosult nem nyilatkozott arról, hogy az ügyben bírósági vagy hatósági eljárást nem kezdeményez.

 

 1. XIII. Külsős személyek beléptetésével kapcsolatos adatkezelés

 

Beléptető rendszer (papír alapú) működtetése a Társaság székhelyén. Az adatkezelő az épület portáján adatkezelési tájékoztatót helyez el annak érdekében, hogy a belépő érintettek információhoz jussanak az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáról.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, belépés és kilépés ideje.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, személy- és vagyonvédelem biztosítása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának foglalkoztatottjai.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 6 hónap

 

 

 1. XIV. Online kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

 

A Salgó Vagyon Kft. online kapcsolat felvételi lehetőséget biztosít ügyfelei számára a www.svagyon.hu oldalon. Az időpontfoglaláson kívül kizárólag az érintett által megadott és hozzájárulásával kezelt e-mail címről érkező, jól beazonosítható, minimum kettő nyilvántartott személyi adatot tartalmazó megkeresések alapján kerülhet sor érdemi ügyintézésre. Társaságunk online ügyfélfogadást nem biztosít.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az érintett által közölt személyes adat.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

 

XV. Az ügyfélszolgálati telefonos hangfelvétel készítése

 

A Társaság az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt a szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzíti. Ezen adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírása, valamint az érintett hozzájárulása.

 

A hangfelvétel készítéséről az érintettet a hívás elején tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell kérni.

 

A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

 

A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.

 

 1. XVI. Adatvédelmi tisztviselő

 

Az önkormányzati vagyonkezelés és távhőszolgáltatás tekintetében a Salgó Vagyon Kft. közfeladatot lát el, ezért a GDPR és az Info tv. alapján a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Zvara Ágnes

e-mail: dpo@svagyon.hu

 

 1. XVII. Adatkezelő által vezetett nyilvántartások

 

 1. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (2. sz. melléklet)

Az adatkezelési tevékenységekről szóló belső nyilvántartás. Tartalmazza:

a) az adatkezelő nevét és elérhetőségét,

b) az adatkezelés célját,

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését,

d) azon címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,

e) az adatkategóriák törlésére előirányzott határidőket,

f) adatbiztonsági intézkedések általános leírását.

 

 

 

 

 1. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Társaságunk az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzésére, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. (3. sz. melléklet)

 

 1. Nyilvántartás az adattovábbításokról

Társaságunk az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzésére, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. (4. sz. melléklet)

 

 1. XVIII. Közérdekű adatok

 

Fogalma: IV. fejezet 5. pontjában foglaltak szerint.

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – a törvényi kivételekre figyelemmel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekű adatok megismerése korlátozható az Info tv. 27. §-ban foglaltak alapján.

 

A Társaság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését az adatkezelő vezetője engedélyezheti.

 

 1. 1. Adatigénylés:

 

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

Teljesítési határidő: a Salgó Vagyon Kft. az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget.

 

Azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigénylésnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, ha az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem történt. Nem köteles eleget tenni továbbá, ha az igénylő nem adja meg a nevét, nem természetes személynél a megnevezését, valamint az elérhetőségét, amelyen a tájékoztatás vagy értesítés megadható.

Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű és a teljesítése a rendelkezésre álló munkaerő aránytalan igénybevételével jár, - az igénylő tájékoztatása mellett – a teljesítési határidő 15 nappal meghosszabbítható.

 

 1. 2. Az igénylő jogai és kötelezettségei

Az adatot tartalmazó dokumentumról vagy annak egy részéről az igénylő másolatot kaphat, az adat tárolási módjától függetlenül. A teljesítésért költségtérítés kérhető, amely maximum a teljesítéssel kapcsolatban felmerült költség mértékével lehet egyenlő. Erről az igénylőt előzetesen tájékoztatni kell. A költségekről adott tájékoztatást követően az igénylőnek 30 napon belül nyilatkoznia kell, hogy az igényét továbbra is fenntartja-e. A nyilatkozattételi határidő az adatigénylés teljesítésének az ügyintézési határidejébe nem számít bele. Ha fenntartja igényét, a nyilatkozattételtől számított 15 napon belül köteles a költséget megfizetni.

Költségként figyelembe vehető:

-          az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége

-          az adathordozó igénylő számára történő kézbesítésének költsége

-          a teljesítéshez igénybe vett munkaerő-ráfordítás költsége, amennyiben a teljesítés a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

Az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmazó dokumentum másolatán a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

 

 1. 3. A teljesítés megtagadása

A teljesítés kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú, mint a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdek.

 

 1. 4. Közzétételi kötelezettség

 

A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – különösen az önkormányzati költségvetésre, annak végrehajtására, az önkormányzati vagyon kezelésére, közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, magánszervezetek vagy személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

 

A Salgó Vagyon Kft. a közérdekből nyilvános személyes adatokat az Info tv. szerinti közzétételi kötelezettségének eleget téve - digitális formában, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából díjmentesen – a www.svagyon.hu honlapján elérhetővé teszi.

A honlapon megtalálhatók a Salgó Vagyon Kft-re vonatkozó szervezeti, személyzeti adatok, tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, gazdasági adatok, melyek pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről a társaság gondoskodik.

Az elektronikusan közzétett adatok a honlapról nem távolíthatóak el.

 

 1. 5. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáskérés, ügyintézés, adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszok:

 

Az érintett tájékoztatást kérhet Társaságunktól arról, hogy mely személyes adatait és milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az adatokról, illetve elkészült felvételekről. A kérést ingyenesen teljesítjük - éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően. Az igényt a 3104 Salgótarján, Park út 12. postacímen vagy az ugyfelszolg@svagyon.hu levelezési címen fogadjuk.

 

Az érintett a személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Balassagyarmati Törvényszékhez (székhelye: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2., levelezési cím: 2661 Balassagyarmat, Pf. 59) vagy a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez nyújthat be keresetet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., Telefon: +361/391-1400, Fax: +361/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.


Online kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Salgó Vagyon
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
        Telefonközpont menürendszer
Vagyonkezelés
Cím: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Tel.: +36-32-700-108, +36-32-700-109
Hőszolgáltatás
Cím: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
 • Ügyelet, hibabejelentés:
  Tel.: +36-32-520-222, +36-20-669-7647
 • Ügyfélszolgálati iroda:
  Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
  Tel.: +36-32-511-166
  +36-20-669-7639
 • Számlázási csoport:
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 461
  +36-20-350-5610
 • Követeléskezelési csoport
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 840
  +36-20-426-6436
 • Fogyasztóvédelmi referens
  Tel.: +36-32-700-108, Mellék: 210
Bankszámlaszámaink
Számlakiegyenlítés, ügyintézési díj:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20171773
Óvadék:
  OTP Bank Nyrt.: 11741000-20176125
közadat
SALGÓ VAGYON KFT. H-3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1. Tel.: +36 (32) 700-108